Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, onderdeel van het geheel is de website www.sigaren.shop
2. Handelsnamen: VHM handelt onder de naam, te weten: sigarenshop;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer en dus de opdrachtgever tot het leveren van een product uit het assortiment van VHM. De consument bezit minimaal de leeftijd van 18 jaar. ;
4. Ontvanger: de geadresseerde van de bestelde artikelen.
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Dag: kalenderdag;
10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
12. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
13.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Goedegebuur & Spoel / Goedkooproken.com Goedegebuur Sigarenspecialist/Sigarendiscount/VHM
Vestigingsadres: Lingestraat 11, 2953 CG Alblasserdam (geen bezoekadres)
Telefoonnummers: 06 21652033 
E-mailadres: [email protected]igaren.shop
KvK-nummer: 23070991
BTW nummer: NL 8013.99.580.B.01
Postadres: Baanhoek 202, 3361 GN Sliedrecht, Nederland 


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
· ·de prijs inclusief belastingen;
· ·de eventuele kosten van aflevering;
· ·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· ·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· ·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;


Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich ? binnen wettelijke kaders ? op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Na het aangeven gebruik te maken van het herroepingsrecht gaat er nogmaals een periode van 14 dagen in om de spullen te retourneren.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en ? indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.Na het aangeven gebruik te maken van het herroepingsrecht gaat er nogmaals een periode van 14 dagen in om de spullen te retourneren.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Als Betalingstermijn geldt een termijn van 14 dagen na verzending van de factuur. Deze termijn geldt als een fatale termijn. De ondernemer is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de consument met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn en is gelijk aan 1 % per maand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt berekend. De consument is derhalve van rechtswege in verzuim wanneer niet tijdig is betaald zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
5. Bij niet betaling binnen de termijn als genoemd in dit artikel is de ondernemer gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van ? 15,-.
6. Alle door de ondernemer geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de consument volledig heeft betaald. Voor het geval de ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de ondernemer of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.
7. Uw betaling wordt gedaan per vooruitbetaling per bank of giro, via de online-betalingsmogelijkheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Om te bestellen moet het bedrag worden overgemaakt naar:
Iban nummer NL56 ABNA 0507 2521 28 ten name van: van Horssen Markt te Sliedrecht. Onder vermelding van het bestelnummer dat is genoemd in de bevestiging die u per e-mail ontvangt.

Artikel 14 Retourzendingen
Retourzending kunnen gericht worden aan Goedegebuur & Spoel,
1. Als de bestelling niet klopt of u wilt hem retourneren bent u verplicht binnen 14 dagen dit aan te geven. Daarna heeft u na deze melding nog 14 dagen de tijd om de spullen retour te zenden. Ook verzoeken wij u dit binnen 3 dagen per e-mail te melden aan [email protected]igaren.shop onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail. In de mail moet duidelijk uiteen gezet zijn waarom het artikel niet voldoet. Goedegebuur & Spoel zal het artikel vervangen of zonodig de bestelling terug nemen en de betaling ongedaan maken, indien is aangetoond dat er gegronde redenen voor zijn. In dit laatste geval neemt Goedegebuur & Spoel de verzendkosten voor haar rekening. Dit ter beoordeling aan Goedegebuur & Spoel.
2. Indien u sigaren terug stuurt, volg dan deze stappen:
Stuur een e-mail naar [email protected]igaren.shop zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeldt in het onderwerp van de e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u heeft ontvangen.
Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk de originele verpakking. Plak het pakket stevig dicht.
Adresseer de artikelen:
VHM-Sigarenshop
T.a.v. Klantenservice
Baanhoek 202
3361 GN Sliedrecht 
Vermeld uw eigen naam en adres als afzender!
Frankeer de zending naar behoren. Onvoldoende gefrankeerde zendingen nemen wij niet in ontvangst. Wij accepteren geen zendingen onder rembours.
1. Als geretourneerde producten zijn gebruikt heeft de verzender het recht eventuele waardevermindering in rekening te brengen, dit zal in overleg met de consument geschieden.


Artikel 15 - Klachtenregeling
1. De ondernemer heeft een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen kenbaar gemaakt worden via:

E-mail: [email protected]igaren.shop

Post: VHM-Sigarenshop
Baanhoek 202
3361 GN Sliedrecht
Nederland


5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting Webwinkelkeurwww.webwinkelkeur.nl, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline www.geschilonline.com te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform http://ec.europa.eu/odr
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. VHM-Sigarenshop wijst de besteller van haar producten er op dat roken slecht is voor de gezondheid en dodelijk kan zijn. Besteller is hiervan op de hoogte en zal VHM-sigarenshop nimmer aansprakelijk kunnen stellen voor de consequenties van het rookgedrag.
2. De inhoud van de webwinkel van VHM-sigarenshop alsmede de inhoud van alle andere uitingen op de webwinkel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. VHM-Sigarenshop kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. VHM-Sigarenshop is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. VHM-Sigarenshop kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien u, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien door VHM-Sigarenshop geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van VHM-Sigarenshop beperkt tot hetgeen onder betalingsvoorwaarden "Garanties" is geregeld. Wanneer VHM-Sigarenshop een gebrekkig product of dienst heeft geleverd en aansprakelijk wordt gesteld voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van VHM-Sigarenshop beperkt tot herstel of vervanging van het product of dienst, dan wel terugbetaling van de koopprijs. VHM-Sigarenshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane indirecte kosten.
3. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VHM-Sigarenshop, dan wel tussen VHM-Sigarenshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en VHM-Sigarenshop, is VHM-Sigarenshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VHM-Sigarenshop.

Artikel 17 Verzendkosten
a) De verzendkosten ook wel servicekosten genoemd zijn opgebouwd uit verschillende componenten. Onder verzendkosten en of service kosten vallen inpakmateriaal, porto kosten en rokersbenodigdheden.


Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen kunnen, nadat deze conform artikel 14 kenbaar zijn gemaakt aan de ondernemer, uitsluitend aan de rechtbank Dordrecht worden voorgelegd. Artikel 19 Betalingen middels Billink
De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die VHM-Sigarenshop in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden?
Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: ?Billink?). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »